Tvorca pravidiel – úvod (Rule Creator)

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Rule Creator – Tvorca pravidiel je online grafický nástroj, ktorý umožňuje ľahko vytvárať pravidlá, scény a plány pre váš systém domácej automatizácie Zipato. Na vytváranie pravidiel nie je potrebná žiadna skúsenosť s programovaním a prostredie je užívateľsky veľmi priaznivé.

Zipato tvorca pravidiel

Pravidlá sa vytvárajú z grafických blokov (Puzzle), ktoré jednoduchým spôsobom ťahaj a pusť (drag & drop) vytvárajú požadované pravidlo, scénu alebo plán. Bloky sa myšou ťahajú do strednej plochy obrazovky označovanej ako Pracovný priestor pre pravidlá (Rule Workspace). Ich kombináciou so zariadeniami a ďalšími blokmi môžete ľahko vytvoriť zložité pravidlo na ovládanie systému domácej automatizácie. Každá skupina blokov má špecifickú funkciu a je dôležité, že tvar bloku vám pomôže pochopiť, ako by mal byť použitý s inými blokmi. Obrázok dokumentuje, že každý blok má svoj tvar a môže sa dostať len do rovnakého tvaru ‘otvoru’ iného bloku.

Tvorca pravidiel - tvary Puzzle blokov a ako do seba zapadajú
Tvorca pravidiel – tvary Puzzle blokov a ako do seba zapadajú

Tento dokument obsahuje základné informácie o Tvorcovi pravidiel a obsahuje stručné popisy najbežnejších “Puzzle” blokov a ich použitia.

Tvorca pravidiel sa nachádza na pravej strane webového rozhrania stránky my.zipato.com do ktorej je potrebné sa prihlásiť menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii svojho riadiaceho centra Zipato. Ovládací panel sa vysunie po prejdení myšou  na pravý okraj obrazovky, alebo kliknutím na políčko RULE CREATOR v pravom hornom rohu obrazovky.

Po vysunutí lišty, táto je rozdelená na tri základné časti Moje domáce pravidlá (My Home Rules), Bloky (Blocks) a Zariadenia (Devices).

Časť zobrazujúca Moje domáce pravidlá obsahuje uložené pravidlá, ktoré ste vytvorili a uložili.

V tomto okne môžete každé pravidlo aktivovať / deaktivovať, upravovať, premenovať a odstraňovať. Vedľa tohto okna je tlačidlo   “Synchronizovať”, ktoré kopíruje všetky zmeny, ktoré vykonáte vo svojich pravidlách, z Tvorcu pravidiel na vaše ZipaTile zariadenie. Synchronizáciu je potrebné vykonať vždy po každej zmene v pravidle a jej uložení – inak to nebude fungovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorca pravidiel – Rule Creator

 

BLOKYBloky

 Bloky – všetky bloky puzzle sú uložené v tomto okne a podľa svojej funkcie sú rozdelené na rôzne typy puzzle. Tieto sa používajúna vytvorenie scény domovej automatizácie a na ovládanie rôznych senzorov a zariadení v sieti. Týmto spôsobom môžete ľahko vytvoriť akékoľvek zložité pravidlo na ovládanie systému domácej automatizácie. Každá skupina blokov má svoj špecifický tvar, špecifickú funkciu a súčasne sú aj farebne rozlíšené.

Bloky sú podľa ich úlohy a funkcie rozdelené do šiestich skupín – KONTROLA, AKCIA, SENZOR, OPERÁTOR, PREMENNÁ, POKROČILÝ.

 

KONTROLA, Riadenie, (Control))

Blok - Kontrola

 Riadiace bloky poskytujú rámec na kontrolu a rozhodovanie o vašom pravidle alebo scéne na základe zadefinovaných podmienok.

Kontrola pozostáva zo štyroch základných blokov, ktorých význam je nasledovný:

KEĎ – (WHEN)  – obklopuje celé pravidlo a vykonáva akcie ak je podmienka pravdivá.

AK – (IF)  zvyčajne zahrnuté do bloku KEĎ; vykoná akciu, ak je podmienka pravdivá.

AK/INAK  – (IF / ELSE)   – podobne ako podmienka IF, ale vykoná akciu INAK, ak nie je podmienka AK pravdivá.

OPAKOVAŤ – (REPEAT)  – zvyčajne zahrnuté do bloku KEĎ; opakuje akciu niekoľkokrát.

Poznámka – do diamantového otvoru riadiaceho bloku sa vkladajú bloky s tvarmi “diamantu”, ktoré slúžia ako podmienka pre riadiaci blok – môžu to byť senzory, operátory alebo variabilné bloky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok – KONTROLA

 

 

AKCIA (Action)

Akčné bloky vykonávajú akcie, ako napríklad ovládanie sieťového zariadenia – zapnutie prepínača On / Off, nastavenie stmievača na konkrétnu úroveň jasu atď.

Blok_Akcia

Akcia (action) – ovláda akčný prvok (ovládač) nastavením na konkrétnu hodnotu alebo zvýšenie / zníženie jeho aktuálnej hodnoty. Tento blok akceptujebloky zariadenia typu akčná jednotka (Actuator), poplach (Alarm), kamera (Camera), termostat (Thermostat), skupiny (Groups) a scény (Scenes).

Nastaviť (set) – nastaví zariadenie na konkrétnu hodnotu. Tento blok prijíma bloky zariadenia typu akčná jednotka (Actuator), kontrola (Controll), meter (Meter), senzor (Sensor), termostat (Thermostat) a skupiny (Groups).

Poslať správu – umožňuje nastaviť spôsob notifikácie pomocou nasledujúcich spôsobov: E-MAIL, SMS, Push, Voice, Local Voice (iba s aktivovanouPoslat spravu PRO licenciou), Local Push (iba s aktivovanou PRO licenciou).

 

 

 

 

 

 

HTTP požiadavka – HTTP klient odošle HTTP na server vo forme správy o požiadavke.HTTP poziadavka


 

 

 

 

 

 

Blok – AKCIA

 

Socket poziadavkaSocket požiadavka (Socket request) – požiadavka na koncový bod komunikácie TCP, UDP, Multicast

 

 

 

 

 

 

 

Počkať (wait) – umožňuje pridať pravidlo na oneskorenie akcie podľa nastaveného počtu sekúnd.

 

 

SENZOR (Sensor)Blok_Senzor

Senzory alebo snímače. Bloky snímačov fungujú ako súčasť podmienky pre iné bloky rozhodovania.

Senzor (Sensor) – podmienkový blok, ktorý sa má používať so zariadeniami Senzor (Sensor)

Meter – podmienkový blok stavu  ako súčasť operátora alebo bloku premenných. Má zaoblené strany a štrbiny na bloky, ktoré majú zaoblené otvory.

Plánovač (Sheduler) – umožňuje pravidlo (alebo jeho časť) spustiť v bežných časoch dňa, dňoch v týždni alebo do určeného dátumu.

SIP  – umožňuje konfiguráciu SIP serveru (iba s aktivovanou PRO licenciou). SIP server beží na jednom ZipaTile a slúži pre prepojenie videovrátnika pomocou SIP komunikačného protokolu. Služba umožňuje integráciu videovrátnikov so SIP komunikačným protokolom.

Konfiguracia SIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

   

                                                                                                                                                                  

Blok – SENZOR

 

OPERÁTOR (Operator)

Blok_OPERATORBloky operátorov vykonávajú výpočty alebo porovnania medzi blokmi premenných, riadenia alebo iných operátorov.

 

Oparator 01

 

 

 

Operátor (zaokrúhlené) – používa sa ako operátor v rámci iného operátora alebo bloku premenných.

 

Oparator 02

 

 

 

Operátor (diamant) – používa sa ako operátor v riadiacom bloku a niektorých operátorských blokoch s výrezom v tvare “diamantu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok – OPERÁTOR

 

 

 

 

PREMENNÁ (Variable)Blok_VARIABLE

Variabilné bloky sú premenné na základe času alebo dátumu používané operačnými alebo riadiacimi blokmi na vykonanie výpočtov alebo porovnaní.

Premenna_TerazTeraz – používa sa ako premenná v časových a dátumových závislých premenných.

 

Premenna_cas select

Čas – použitý ako premenná v iných blokoch premenných alebo operátorov, ktoré prijímajú “zaoblené” bloky.

 

Premenna_datum selectDátum – použitý ako premenná v iných blokoch premenných alebo operátorov, ktoré prijímajú “zaoblené” bloky.

 

Premenna_StavStav – používa sa ako podmienená premenná v riadiacich blokoch, čas medzi X a Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok – PREMENNÁ

 

 

POKROČILÝ (Advanced)

Blok_PokrocilyPokročilé bloky umožňujú sofistikovanejšiu kontrolu vašich pravidiel.

Pokrocily_01Spojiť – zastaví všetky ostatné pokyny toho istého pravidla.

 

Pokrocily_02Stop – zastaví aktuálne vykonanie pravidla (podobne ako v prípade návratu v štandardnom programovaní).

 

Pokrocily_03Obnoviť všetko – obnoví stav zariadení v danom okamihu (kde sa blok Obnoviť v pravidle nachádza). Môže byť užitočné, ak potrebujete zistiť zmenený stav po spustení pravidla (keď pred Obnoviť sa zmenil stav) a nie na začiatku, napr. svetlo po spustení pravidla sa zmenilo na zapnutý (v rámci akčného bloku), ak sa nepoužije Obnoviť, tak pravidlo stále berie stav vypnutý (stav ktorý bol na začiatku spustenia pravidla, teda ako na začiatku a nie zmenený stav).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok – POKROČILÝ

 

 

 

Zariadenia (Devices)Blok_ZARIADENIA

Zariadenia predstavujú súbor všetkých interných a externých zariadení zahrnutých do systému. Rozdelené sú na akčné jednotky, poplachové zariadenia, videokamery, riadiace jednotky, meracie jednotky, interné a externé senzory, termostat, súbory zariadení zahrnutých do skupín a scény.

Akčná jednotka (Actuator) – do tejto skupiny zhrnujme interné prvky ZipaTile ako sú dotykové tlačidlá na bočných hranách ZipaTile, vnútorné relé č. 1 a č. 2a externé zariadenia napr. ovládač roliet, bojlera, prepínače a podobne. V podstate každé zariadenie, ktorého stav je možné zmeniť manuálne.

Poplach (Alarm) – skupina zahrnuje bezpečnostné systémy ako sú SAFETY, ELDERY CARE, INTRUDER a SYSTEM.

Kamera – zahrnuje internú kameru ZipaTile a prípadné ďalšie kamery zahrnuté do systému.

Kontrola (Control) – zahrnuje dotykové udalosti dotykových tlačidiel, ako aj všetky zariadenia, ktoré slúžia na ovládanie (napr. diaľkový ovládač, nástenný ovládač,…)

Devices_MeterMeter – modul počasia, rôzne typy senzorov a výkonné jednotky okrem výkonných funkcií obsahujú aj vlastnosti umožňujúce im merať určité parametre (hluk, vlhkosť, výkon, spotrebu, polohu, teplotu ….). Tieto parametre je možné integrovať do rôznych pravidiel a namerané hodnoty v podstate predstavujú určitú podmienku, pri ktorej splnení, resp. nesplnení nasleduje vykonanie krokov konfigurovaných v príslušnom pravidle.

 

 

 

 

Devices_SenzorSenzor nasledujúci obrázok dokumentuje príklady senzorov, ktoré je možné integrovať do konkrétneho pravidla.

 

 

 

 


 

 

Devices_TermostatTermostat – integrovaný v ZipaTile umožňujúci automaticky riadiť tepelnú pohodu v danom priestore. Termostat je možné konfigurovať v 24/7 režime, pričom umožňuje individuálne nastaviť 4 teplotné režimy KOMFORT, EKONOMICKÝ, NOC, NEPRÍTOMNÝ, pričom každý z režimov má nastaviteľnú teplotu kúrenia alebo chladenia. V rámci akčného bloku sú aj ďalšie možnosti ovládania termostatu (príkaz na automatiku, chladenie, kúrenie, vypnutie,…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupiny – akčné jednotky, senzory a prvky obsiahnuté v zariadeniach typu METER je možné spájať do skupín a tým vytvárať sofistikovanejšie pravidlá. V rámci skupiny sa vkladajú zariadenia rovnakého typu kedže v  skupine sa vykoná rovnaká akcia. Devices_Skupiny

Scény – rozdiel medzi skupinami a scénami je práve v tom, že v rámci jednej scény môžu byť zahrnuté rôzne zariadenia s rôznym stavom. Napríklad vytvorením jednej scény ovládame viac zariadení súčasne – napr. večerná scéna pre sledovanie filmu (vypnutie hlavného svetla, zapnutie svetelnej atmosféry, stiahnutie roliet, vypnutie audio sústavy a pod.)

Takže toľko na úvod. Nezostáva nám nič iné, len zaželať Vám veľa fantázie pri vytváraní pravidiel a scén, ktoré z vašej domácnosti urobí automatizovaný inteligentný domov budúcnosti, kde jedným dotykom budete vypínať všetky zariadenia, pozhasínate svetlá, znížite teplotu kúrenia, spustíte zabezpečovací systém, otvoríte garážové vráta a bránu a s pocitom istoty odchádzate napr. do práce alebo na dovolenku snov.